belangstelling

HomeDisclamersAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Agrarische Academie


A. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 1 de Agrarische Academie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; de Agrarische Academie gevestigd aan de Aldendriellaan 8, 4706 VA Roosendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 56889178
 2. opdrachtgever: de rechtspersoon of organisatie in opdracht van wie de Agrarische Academie werkzaamheden verricht dan wel met wie de Agrarische Academie een overeenkomst aangaat;
 3. overeenkomst: de overeenkomst tussen de Agrarische Academie en de opdrachtgever;
 4. deelnemer: degene die een training volgt, alsmede degene ten behoeve van wie de opdrachtgever met de Agrarische Academie de overeenkomst is aangegaan;
 5. training: een door de Agrarische Academie georganiseerde training, opleiding, seminar, coaching-traject, cursus, workshop en dergelijke.

B. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Agrarische Academie en de opdrachtgever waarop de Agrarische Academie deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de Agrarische Academie, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. de Agrarische Academie en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

C. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan de Agrarische Academie opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop de Agrarische Academie haar aanbieding baseert.
 3. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door de Agrarische Academie gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de Agrarische Academie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de Agrarische Academie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van de Agrarische Academie binden de Agrarische Academie niet.

D. Uitvoering van de overeenkomst

 1. de Agrarische Academie zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. de Agrarische Academie garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inspanning van de deelnemer.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de Agrarische Academie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. de Agrarische Academie zal zoveel mogelijk gevolg geven aan redelijke verzoeken om de overeengekomen werkzaamheden op een ander tijdstip te verrichten, doch is daartoe nimmer verplicht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. de Agrarische Academie is bevoegd een deelnemer die zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van de Agrarische Academie op vergoeding van eventuele schade.

E. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal de Agrarische Academie de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 3. In afwijking van lid 2 van dit artikel zal de Agrarische Academie geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Agrarische Academie kunnen worden toegerekend.

F. Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemers

 1. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat zijn medewerkers die deelnemen aan de training tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan de Agrarische Academie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, beschikbaar zijn. De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan de Agrarische Academie verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten. Indien dit niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken geschiedt, heeft de Agrarische Academie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Indien door de Agrarische Academie of door de Agrarische Academie ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. De opdrachtgever vrijwaart de Agrarische Academie voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever dan wel de deelnemer toerekenbaar is.
 5. De opdrachtgever dient zich te onthouden van gedragingen welke het de Agrarische Academie onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
 6. De opdrachtgever is gehouden de Agrarische Academie onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 7. Deelnemers zijn verplicht gedurende de gehele training de aanwijzingen en instructies van de leiding (van zowel de Agrarische Academie als door de Agrarische Academie ingeschakelde derden) op te volgen.
 8. Indien de Agrarische Academie werkzaamheden ten behoeve van een of meer deelnemers dient te verrichten, blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd indien de betrokken deelnemer of deelnemers om welke reden dan ook niet op de overeengekomen plaats en tijdstip aanwezig zijn en blijven.

G. Honorarium en kosten

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Agrarische Academie , geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. de Agrarische Academie mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan de Agrarische Academie , dat in redelijkheid niet van de Agrarische Academie mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 4. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, is de Agrarische Academie gerechtigd het uurtarief te wijzigen.
 5. de Agrarische Academie zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het uurtarief schriftelijk of elektronisch kenbaar maken. de Agrarische Academie zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. De opdrachtgever is in geval van een verhoging van het tarief gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 7. Het honorarium is exclusief de door de Agrarische Academie gemaakte onkosten, zoals reis- en verblijfkosten. Dergelijke kosten worden apart aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

H. Annulering

 1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden. De datum van de poststempel wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn.
 2. Indien de opdrachtgever de training annuleert, dan is de opdrachtgever de volgende bedragen verschuldigd:
 3. a. bij annulering 2 maanden of langer voor aanvang van de training: 25% van het offertebedrag; b. bij annulering tussen de 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training: 50% van het offertebedrag; c. bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de training: 75% van het offertebedrag; d. bij annulering tijdens de uitvoering van de training: 100% van het offertebedrag.
 4. Indien de Agrarische Academie op het moment van de annulering reeds kosten heeft gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, dient de opdrachtgever deze kosten naast de in lid 2 van dit artikel genoemde annuleringskosten aan de Agrarische Academie te vergoeden.

I. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever.
 2. de Agrarische Academie is gerechtigd, gedurende een opdracht, tussentijds te declareren.
 3. de Agrarische Academie heeft het recht een aanbetaling van het offertebedrag te verlangen. De aanbetaling dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door de Agrarische Academie aangegeven bankrekening te zijn voldaan. Indien de opdrachtgever de aanbetaling niet tijdig heeft voldaan, schort dit automatisch de verplichting(en) van de Agrarische Academie op.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de Agrarische Academie de vordering uit handen geven, in welk geval de opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de Agrarische Academie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

J. Ontbinding

 1. de Agrarische Academie is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 2. Voorts is de Agrarische Academie bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. de Agrarische Academie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst de Agrarische Academie omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. de Agrarische Academie is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever surseance van betaling verzoekt of deze aan de opdrachtgever wordt verleend, ingeval de opdrachtgever failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de opdrachtgever niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.
 5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de Agrarische Academie op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de Agrarische Academie de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

K. Schade

Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.

L. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Degene die de training boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

M. Aansprakelijkheid

 1. Alle deelnemers nemen aan trainingen vrijwillig deel. Alle deelnemers zijn persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens de trainingen. Deelnemers die zich niet geschikt achten voor deelname aan specifieke trainingen dienen dit te melden aan de betreffende trainingenbegeleider.
 2. de Agrarische Academie kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
 3. a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 4. de Agrarische Academie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de Agrarische Academie is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Agrarische Academie kenbaar behoorde te zijn.
 5. de Agrarische Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van de Agrarische Academie in de opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
 6. de Agrarische Academie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van lichamelijke of geestelijke of van welke aard dan ook aan de deelnemers die verband houdt met het uitvoeren van trainingen. De opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de verzekering van de deelnemers.
 7. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de veiligheidsinstructies, aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door de Agrarische Academie dan wel door de Agrarische Academie ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen is de deelnemer en de opdrachtgever verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortkomende schade.
 8. de Agrarische Academie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. Indien de Agrarische Academie aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Agrarische Academie beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van de Agrarische Academie gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Agrarische Academie beperkt tot het declaratiebedrag.
 10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Agrarische Academie of haar ondergeschikten.

N. Overmacht

 1. de Agrarische Academie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover de Agrarische Academie ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Agrarische Academie gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

O. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, de Agrarische Academie gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Agrarische Academie zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Agrarische Academie niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

P. Klachtenregeling en verjaring

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever direct aan de Agrarische Academie kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Agrarische Academie in staat is adequaat te reageren.
 2. Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever de Agrarische Academie de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Agrarische Academie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze algemene voorwaarden.
 4. Alle aanspraken jegens de Agrarische Academie die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij de Agrarische Academie zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Q. Intellectuele eigendom

 1. Alle door de Agrarische Academie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, opleidingsmateriaal, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en/of de deelnemers en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van de Agrarische Academie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door de Agrarische Academie verzorgde training en het daarbij te gebruiken materiaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke training te ontwikkelen of te organiseren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Agrarische Academie .
 3. Het auteursrecht op teksten afkomstig van de Agrarische Academie blijft, ook indien deze in opdracht van de opdrachtgever zijn geschreven, bij de Agrarische Academie berusten, tenzij bij de tekst een andere rechthebbende staat vermeld. De opdrachtgever mag deze teksten uitsluitend voor eigen gebruik bezigen en deze zonder voorafgaande toestemming van de Agrarische Academie en indien een ander rechthebbende is, ook van die ander, niet verveelvoudigen of op enige wijze openbaar maken.
 4. Het is zonder voorafgaande toestemming van de Agrarische Academie niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een training.​

R. Slotbepalingen

 1. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Op elke overeenkomst tussen de Agrarische Academie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 4. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de Agrarische Academie zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van de Agrarische Academie is gelegen.